PRYWATNA AKUMULACJA DÓBR

Możliwość prywatnej akumulacji dóbr przez jednostkę lub przez składową grupę, w ramach powiązanej wzajemnym współdziałaniem spo­łeczności lokalnej, jest ograniczona przez zasa­dę dbałości o powodzenie wszystkich. W społe­czeństwach najbardziej prymitywnych zasada ta może być obwarowana groźbą użycia bezpo­średniej siły fizycznej dla zapewnienia redy­strybucji nadmiernie nagromadzonych dóbr. W społeczeństwach bardziej rozwiniętych przyj­muje to postać sainkcji ekonomicznych, społecz­nych i psychologicznych, jak izolacja społeczna, brak uznania społecznego. Jeśli pamiętać, że współpraca dokonuje się przynajmniej we­wnątrz rodzimy, to można powiedzieć, że w spo­łeczeństwie przedpaństwowym praktycznie pra­wie nie istnieje wyłączne, nieograniczone i bez­warunkowe indywidualne posiadanie dóbr istot­nych z gospodarczego punktu widzenia.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)