Wielu badaczy zalicza do tej ka­tegorii również wszelkiego rodzaju kompensa­cje, główszczyzny itp., przekazywane poszkodo­wanemu przez sprawcę. Często takie załatwie­nie sporu wiąże się z nawiązaniem przyjaznych stosunków między stronami i ma na celu wy­równanie rachunku strat i korzyści. W prak­tyce oczywiście może dojść tylko do formalne­go objawienia uczuć przyjaznych w postaci wspólnej uczty, uścisków dłoni itp.; 4) związek małżeński również w wielu wypadkach ma cha­rakter wymiany odwzajemnionej. Rozmaite ceremonie religijne i święta urzą­dzane przez jednostki, rodziny, społeczności lo­kalne stanowią okazje do realizacji mechaniz­mu wzajemności. Polega to na rozdawaniu dóbr lub wykonywaniu usług na rzecz drugiej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *