Tak więc sankcją w tych plemionach była nie tylko utra­ta imienia oraz miejsca w hierarchii ludzi wol­nych, ale w ogóle utrata statusu człowieka wol­nego.Późniejsi badacze zauważyli, że formy ago- nistyczne nie obejmują wszystkich potlaczy urządzanych przez Indian, i że poza świętami rywalizacyjnymi — urządzanymi na cześć obcych wodzów — w innych przypadkach za­chowana jest zasada ekwiwalencji wymienia­nych darów.Wymiany ekwiwalentne są środkiem służą­cym zawieraniu pokoju i sojuszu pomiędzy bio­rącymi w nich udział grupami. Stanowią też symbol przejścia od potencjalnego konfliktu partykularnych interesów stron do ich harmo­nijnego współdziałania. Rea­lizacja pewnych celów społecznych, ustanowie­nia współpracy i sympatii wzajemnej jest funk­cją zasadniczą i niezależną od dodatkowych po­żytków towarzyszących wymianie ekwiwalent­nej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *