Monthly Archives: Styczeń 2014

ISTOTY SPOŁECZNE

Widzimy, że wiadomość to coś więcej niż tylko słowa: niesie znaczenie fak­tyczne, relacyjne i emocjonalne. Z interpretacyjnego punktu widzenia wszyscy je­steśmy istotami społecznymi, które uczą się negocjować własne sposoby postępo­wania

HERMENEUTYKA A INTERPRETACJA

Zadawaliśmy już pytanie o sens posługiwania się w badaniu świata społeczne­go zasadami nauk ścisłych. W rozważaniach o istocie nauk społecznych zarysowa­ło się w XX wieku podejście hermeneutyczne reprezentowane przez takich

NASZ SPOŁECZNY ŚWIAT

Nasz społeczny świat to nader skomplikowany „tekst”. Składa się z wielu czę­ści, każda z własnym zestawem reguł, norm, pojęć i ról, które tworzą pewną formę aktywności społecznej. Zwolennicy podejścia hennenutycznego

KLUCZOWE ZNACZENIE

Kluczowe znaczenie ma problem „dobrej” interpretacji. Przez lata hermeneuty­ka wypracowała reguły i kanony dobrej interpretacji, panuje wszelako zgoda, że coś takiego, jak prawidłowa albo jedyna dobra interpretacja, nie istnieje. Nie