Monthly Archives: Maj 2012

Wymiana dóbr materialnych w społeczeństwie przedpaństwowym często staje się zrozumiała dopiero tedy, gdy ujmiemy ją w kontekście spo­łecznym, a nie jako stosunek między dwiema jednostkami. Wzajemne uprawnienia i obowiąz­ki partnerów wymiany wynikają z przynależ­ności do określonych grup (najczęściej do grup określonych przez stosunki pokrewieństwa). Je­żeliby analizować równowagę świadczeń wymie­nionych między jednostkami, to mogłoby się okazać, że zasada ekwiwalencji bynajmniej nie zostaje tu zachowana. Wzajemne obowiązki i uprawnienia są jednak dziedziczone lub prze­kazywane innym osobom należącym do tego samego kręgu społecznego. Dopiero porównanie korzyści i strat, przeprowadzone dla pełnych grup społecznych, uwidoczni, że w dłuższym okresie czasu następuje ich wyrównanie.