Monthly Archives: Kwiecień 2012

ROZPOWSZECHNIONE SPORY

Tak jak w swej pozytywnej wersji zasada wzajemności może przybrać formę wymiany dóbr ekwiwa­lentnych co do wartości, ale nie co do rodzaju, np. przekazanie kobiety w zamian za płatność ślubną

UPRAWNIENIE I OBOWIĄZEK

W świe­tle tego, co powiedziano wyżej, wydaje się zasądne stwierdzenie, że jest ona jednym z pod­stawowych uprawnień i obowiązków społecz­nych, regułą zachowania wynikającą logicznie z mechanizmów działania i myślenia zrodzonych