Monthly Archives: Marzec 2012

DLA CELÓW TEORETYCZNYCH

Uproszczony dla celów teoretycznych model społeczeństwa bezpaństwowego składa się zatem z kilku części składowych, między którymi za­chodzi zasada wzajemności w wersji pozytyw­nej i w wersji negatywnej. Wewnątrz każdej części składowej

WYODRĘBNIENIE OD RESZTY

Wedle B. Malinowskiego „reguły prawa wy­odrębniają się od reszty reguł pod tym wzglę­dem, że odczuwane są one i uważane jako zobo­wiązania jednej osoby i uprawnione roszczenia innej. Reguły te znajdują

NA ZEWNĄTRZ JEDNOSTKI

Na zewnątrz jednostki występują już jako przedstawiciele grup i jako tacy realizują zasadę symetrii wzajemnych rosz­czeń i zobowiązań. Są zatem jakby dwa typy prawa, oparte o przewagę jednej ze stron

PIERWSZE PRÓBY

Pojawiają się pierwsze próby taryfy, określającej różną wartość „odszkodowania” za wyrządzone szko­dy, w zależności od pozycji społecznej sprawcy szkody i poszkodowanego. Centralizacja władzy powoduje, że „porządek publiczny” staje się dobrem