Monthly Archives: Grudzień 2011

TEORETYCZNE DRZEWO GENEALOGICZNE

Chociaż teoretycznie można drzewo ge­nealogiczne wyprowadzić od niezmiernie odleg­łych pokoleń, w praktyce 10—12 pokoleń wstecz to maksimum jakiego sięga system rodowy u- trwalony w świadomości społecznej. Wydaje się przy tym

WAŻNOŚĆ W PLEMIENIU

Lineaż minimalny ma wspól­nego przodka przynajmniej w trzecim pokole­niu wstecz. Poniżej znajdują się już grupy pro­wadzące normalne współżycie społeczne ‚na co dzień, a mianowicie rodziny. Podział ten jest o  tyle ważny,

CZŁONKOWIE RODU

Członkowie rodu gospodarzy korzystają z pew­nego prestiżu i wokół ich zabudowań skupiają się obejścia przybyszy. Ale prestiż ten utrzy­muje się tylko w granicach terytorium, które zasiedlili jako pierwsi. Członek rodu

PODKREŚLENIE POKREWIEŃSTWA

W ten sposób przybysze, podkreśla­jąc związki pokrewieństwa i powinowactwa łą­czące ich z gospodarzami, uzyskują status peł­noprawnych mieszkańców osady. Zasada ta roz­ciąga się i na jaang, tzw. podbitych lub porwa­nych przedstawicieli