Monthly Archives: Lipiec 2011

Szczególną formą tej instytucji jest pożyczka wymuszona, zwana nok. Ponie­waż młodzież męska ma swoje własne ceremo­nie związane z izolacją od reszty społeczności, w trakcie których musi sama zadbać o zapew­nienie sobie pożywienia, przeto prosi swoich krewnych o bydło na ten cel. W razie odmowy, młodzi ludzie złączeni w kilkuosobowe zespoły mogą zabrać zwierzę jednemu z sąsiadów sto­sując siłę, jeśli nie pomagają perswazje. Opinia publiczna popiera ich działanie, ale po upływie czasu ustalonego przez kapłana, odpowiedzial­nego za zdrowie bydła i płodność kobiet, muszą zwrócić wymuszoną „pożyczkę” z nadwyżką, o    wartości znacznie przekraczającej nadwyżkę przyjętą przy normalnej pożyczce typu ngual.

Poza tym w stosunkach między ludźmi nie związanymi pokrewieństwem może dojść do za­warcia sformalizowanej przyjaźni math i wów­czas każda ze stron ma prawo domagać się od „Najlepszego Przyjaciela” bezzwrotnego daru w bydle. Pomiędzy przyjaciółmi dochodzi rów­nież do wymiany.Wreszcie jednym z ważnych sposobów naby­cia bydła jest przyjęcie odszkodowania za kra­dzież, stosunek z niezamężną kobietą, cudzołós­two, zadanie ran, oraz w pewnych innych oko­licznościach, np. gdy śmierć kobiety lub nowo­rodka podczas porodu jest tłumaczona utrzymy­waniem przez nią stosunków z. mężem w okresie dąży. Przegląd różnych sposobów przekazywania własności bydła pozwala na stwierdzenie, że we­wnątrz stada, które jest związane z poszczegól­nym gospodarstwem i z imieniem ojca rodziny sprawującego nadzór nad użytkowaniem bydła, znajdują się sztuki o różnym — jeśli tak można powiedzieć —- statusie prawnym.