Monthly Archives: Czerwiec 2011

TAKIE SAME ROSZCZENIA

Niektóre sta­nowią udział w płatnościach ślubnych, przypa­dający poszczególnym domownikom obojga płci. Część tego udziału nadal pozostaje własnością kogoś spoza rodziny, a każda określona sztuka bydła z tego udziału jest przedmiotem

POŻYCZKI I DŁUGI

Z tytułu pożyczek i długów spoczywają na poszczególnych osobach zobowiązania wobec ludzi obcych — zobowią­zania, które muszą być zrealizowane w bydle. Nasuwa się podejrzenie, że opisując uprawnie­nia do dobr w