Monthly Archives: Czerwiec 2011

Niektóre sta­nowią udział w płatnościach ślubnych, przypa­dający poszczególnym domownikom obojga płci. Część tego udziału nadal pozostaje własnością kogoś spoza rodziny, a każda określona sztuka bydła z tego udziału jest przedmiotem roszczeń mężczyzn z młodego pokolenia. Są tam sztuki bydła, które zostały nabyte w drodze wymiany, pożyczki lub grabieży, czy jako odszkodowanie lub opłata za uznanie praw ojcowskich. Inne znów są własnością młodych mężczyzn żyją­cych w gospodarstwie. Stan całości stada pozo­staje pod troskliwą opieką krewnych, których zgoda jest potrzebna ojcu rodziny na dokona­nie jakichkolwiek transakcji, i którym należą się różne świadczenia wynikające z rodzinnych powiązali. Jednocześnie domownicy mają takie same roszczenia wobec bydła znajdującego się w stadach innych spowinowaconych’ lub spo­krewnionych z nimi osób.

Z tytułu pożyczek i długów spoczywają na poszczególnych osobach zobowiązania wobec ludzi obcych — zobowią­zania, które muszą być zrealizowane w bydle. Nasuwa się podejrzenie, że opisując uprawnie­nia do dobr w tym społeczeństwie^ podobnie jak i w innych społeczeństwach przedpaństwowych bardziej odpowiednie jest posłużenie się pojęciem posiadania niż pojęciem własności Łatwiej iest nam bowiem określić stan faktyczny i od­powiedzieć na pytanie, kto jest w danym m kencie posiadaczem lub współposiadaczem po- szczególnych sztuk czy stada, niz ustalić do ko­go należy tytuł prawnej własność.