Monthly Archives: Styczeń 2011

W TRAKCIE ZBIOROWEGO POLOWANIA

Np. w trakcie zbiorowego polowania na morsa mo­żemy wyróżnić czynności: tego, kto zadał pierwszy cios morsowi, tego, kto pierwszy przy­szedł z pomocą zadającemu cios, oraz czynności dalszych pomocników — każdy

PODOBNIE U INNYCH LUDÓW

Podobnie i u innych ludów zbieracko-łowieckich uznanie uprawnień jednostki wykracza często poza zakres przedmiotów, które bezspor­nie są jej wytworem lub zostały przez nią wy­łącznie przyswojone, jak np. dziko rosnące owo­ce

TA SAMA ZASADA

Tak więc, ta sama zasada daje jednostce, która wybrała su­rowiec i zorganizowała pracę nad łodzią, tytuł własności do gotowego wytworu i jednocześnie ogranicza tę własność przez uprawnienia współ­pracowników. Wśród ludów o

ZAPEWNIONA OCHRONA

Ochronę taką mają za­pewnioną nie tylko obcy, ale również i poszcze­gólni użytkownicy wchodzący w skład grupy, której przysługuje wspólna własność ziemi. Za­kres uprawnień przysługujących użytkowniko­wi może być różny w zależności