Monthly Archives: Wrzesień 2010

Świnia otrzymuje imię, a kiedy jej właściciel lub właścicielka umiera, zabija się również zwierzę. W tym przypadku mięso nie jest spożywane przez ludzi, ale daje się je psom. Normalny ubój dokonywany jest przy jakiejś okazji świątecznej. Zajmuje się tym najdalszy z bliskich krewnych właściciela. Mięso dzieli się między wszystkich współplemieńców i zapro­szonych gości z zewnątrz. Mężczyzna czy kobie­ta, którzy doglądali zwierzęcia i ich rodzina nie mogą jednak jeść mięsa „swojej” świni. Papu­asi tłumaczą to, mówiąc: „któż mógłby jeść swego własnego brata lub syna” .

Ziemia nie używana przez jednostkę przechodzi z powrotem do dyspozycji społecz­nej. Teren nie użytkowany przez plemię prze­chodzi do dyspozycji innych plemion. Jeżeli wy­łączność uprawnień do danego dobra, np. do zie­mi, istnieje tylko na poziomie grupy społecznej, a nie jednostki, wówczas wszyscy użytkownicy lub ich przedstawiciel podejmują decyzje w sprawach dotyczących danego dobra. Przed­stawiciel grupy, niezależnie od stopnia swojej władzy, nie może w żadnym przypadku trakto­wać uzyskanego prawa do decyzji jako źródła prowadzącego do uzyskania prywatnych upraw­nień w zakresie korzystania i rozporządzania dobrem. Możliwość podejmowania decyzji jest przywiązana do urzędu, do roli społecznej, a nie do osoby. Decyzje powinny być podejmowane w interesie reprezentowanej grupy.

związku z tym pojawia się możliwość hie­rarchii uprawnień do tego samego dobra. W każdym przypadku, mówiąc o „własności” nale­ży ustalić, czy jednostka ma niezbywalne uprawnienia do korzystania z dóbr, czy zbywal­ne; -nieograniczone i nienaruszalne czy ograni­czone cudzymi roszczeniami; bezwarunkowe czy też uzależniane od spełnienia się pewnych dodatkowych okoliczności. Zależnie od stopnia skomplikowania struktury organizacyjnej spo­łeczeństwa te same uprawnienia mogą się po­wtarzać na poszczególnych szczeblach w hierar­chii grup społecznych. To samo dobro może być również przedmio­tem, uznanych jednocześnie za uprawnione, roszczeń ze strony paru równorzędnych grup społecznych.