Monthly Archives: Sierpień 2010

PRYWATNA AKUMULACJA DÓBR

Możliwość prywatnej akumulacji dóbr przez jednostkę lub przez składową grupę, w ramach powiązanej wzajemnym współdziałaniem spo­łeczności lokalnej, jest ograniczona przez zasa­dę dbałości o powodzenie wszystkich. W społe­czeństwach najbardziej prymitywnych zasada

STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Na stosunki międzyludzkie powstałe wokół produkcji i dystrybucji wytworzonych dóbr oraz określające je reguły można spojrzeć ze statycz­nego i dynamicznego punktu widzenia. Dotych­czasowe rozważania ilustrowały pierwszy aspekt problemu własności. Można

ROZUMIENIE DZIEDZICZENIA

Tak rozumia­ne dziedziczenie jest związane z uprawnieniami indywidualnymi, ponieważ istnienie grupy spo­łecznej jako osoby prawnej, będącej podmiotem własności, jest niezależne od istnienia poszcze­gólnych jej członków.. W społeczeństwach najprostszych reguły dziedziczenia są bardzo

ZASADA RZĄDZĄCA POSTĘPOWANIEM

Tak jest u Australijczyków, Buszmenów, Andamańczyków, Semaingów i Szoszonów. U Komanczów E. A. Hoebel wykrył jedną i je­dyną zasadę rządzącą postępowaniem z dobra­mi należącymi do zmarłego. Był nią obyczaj niszczenia