Monthly Archives: Maj 2010

POPRAWNE UJĘCIE

India­nie stepów stosowali zasadę dziedziczenia po bracie przede wszystkim w odniesieniu do naj­cenniejszego dobra, jakim były konie. Zasada ta znajdu je również często zastosowanie przy dzie­dziczeniu tytułów wodzowskich. Może się

KRAŃCOWY PRZYPADEK

W przeglądzie takim znajdziemy więc najpierw krańcowy przypadek darów w czystej postaci, to znaczy prezentu, za który się nic nie otrzy­muje w zamian. Dalej, poprzez wiele zwyczajo­wych form darów czy

RZADKO SPOTYKANE DARY

Dary takie są rzadko spotykane i najczęściej występują wśród najbliższej rodzi­ny, między mężem i żoną oraz rodzicami i dzieć­mi; 2) zwyczajowe płatności odpłacane nieregu­larnie i bez zachowania ścisłej zasady ekwiwa­lentu.

NIEWYMIERNOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Tutaj znowu mamy do czynie­nia z niewymiernością jednego ze świadczeń i stąd trudno zaszeregować je do ekwiwalent­nych; 6) ceremonialna wymiana z odroczoną za­płatą. Klasycznym przykładem może być wy­miana, znana pod