Monthly Archives: Kwiecień 2010

POZORNA BEZSENSOWNOŚĆ WYMIANY

Nie ma tu prze­targu i zawsze wymienia się naszyjniki w ilości i jakości odpowiadającej, przekazywanym dru­giej stronie, naramiennikom. Ta pozornie bez­sensowna wymiana prowadzi do zadzierzgnięcia przyjaznych więzów pomiędzy ustalonymi tradycyjme

RÓŻNE FORMY WYMIANY

Różne formy wymiany ekwiwalentnej, poja­wiające się we wszystkich społeczeństwach pry­mitywnych, zwróciły uwagę socjologów i etno­grafów. W francuskim „L’An:ne Sociologiąue” z 1923 r. ukazał się Esej o darze Marcela Maussa, praca,

W PRYMITYWNYCH SPOŁECZEŃSTWACH

W społeczeństwach prymi­tywnych i archaicznych zawsze ma się do czy­nienia z wymianą dóbr, w której nie biorą udzia­łu pojedynczy ludzie, ale „osoby prawne”, jak rody, plemiona lub rodziny. Dokonują one